Peixateria Online 611 633 813 info@peixacasa.cat

Això és degut a l'alta demanda mundial, amb països com la Xina que cada vegada el consumeixen més, i els Estats Units està comprant-ho a Europa, ja que la producció de Xile aquest any ha patit una baixada molt important. A Peix a Casa som experts en salmó, i no tots són iguals, ja que els mètodes d'extracció i producció són diferents segons l'origen. Per aquesta raó i el gran volum de Kg que ens demaneu, hem aconseguit un salmó excel·lent a un preu més baix. Clica AQUÍ per emportar-te un salmó de qualitat extra. APROFITA ​​ARA!      

Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació en la compra de productes d’alimentació, que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (d’ara endavant, «Condicions»), a través del lloc web www.peixacasa.cat, propietat de HUCAMAR SEA FOOD SL sota la marca comercial de PEIXACASA, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a la disposició de l’USUARI per a reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels aliments contractats per l’USUARI (el PRESTADOR), és HUCAMAR SEA FOOD SL, amb domicili social en C/ Francesc Pi I Margall, 101 Loc. 1. 08850 Gavà (Barcelona), CIF B01891076 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI: 611633813.

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte alimentari. PEIXACASA.CAT ofereix un variat assortiment de productes de la mar i de viver, frescos, congelats i elaborats.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

En aquest lloc web és possible realitzar compres com a convidat si en completar la comanda no s’activa la casella “Crear compte”. Encara que això és possible, no és el recomanable ja que posteriorment no disposarà de les opcions de seguiment de la comanda al no disposar de compte en la nostra web.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.
 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

 1. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

A causa del tipus de productes servits en aquest lloc web, costos duaners i de logística, únicament se serviran comandes en territori espanyol (Península i Illes Balears). No se serveixen comandes a Canàries, Ceuta i Melilla.

L’opció de lliurament a domicili permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada.

El repartiment a domicili a Barcelona i àrea metropolitana es realitza mitjançant flota pròpia de vehicles completament equipats i isotèrmics perquè els productes arribin en les millors condicions. La resta de poblacions de la península i les Illes Balears es realitza a través d’empreses de transport amb vehicles especials i preparats per a aquesta mena de mercaderies.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda, ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon que prèviament li sol·licitem a l’hora de completar la comanda en la web, per a trobar una solució.

Quant als horaris de repartiment i lliurament, cal tenir en compte que no se subministren comandes de matinada. Preparem les comandes durant el matí i els lliurem de la següent forma:

Franges i horaris de lliuraments

 • ENVIO PROPI amb els vehicles de PEIXACASA, franja de lliurament a triar de tarda o de demà (Barcelona ciutat i zona metropolitana).
  • Franges horàries: 10:00h a 14:00h a 16:00h a 19:30h
 • ENVIAMENT RÀPID amb MRW a la tarda: rebrà la comanda el mateix dia que el preparem en horari de tarda. (Resta de poblacions de la província de Barcelona i les capitals de Tarragona, Lleida i Girona).
  • Franja horària: 16.00 h a 19.30 h
 • ENVIAMENT ESTÀNDARD amb SEUR FRED al matí: rebrà la seva comanda l’endemà de la preparació al matí (totes les províncies).
  • Franja horària: 10.00 h a 14.00 h
 • ENVIAMENT BALEARS al matí: rebrà la seva comanda o dijous o divendres al matí amb SEUR Fred.
  • Franja horària: 10.00 h a 13.30 h

S’entenen aquests termes sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

Si les comandes s’envien a través d’empreses de transport, els horaris de lliurament especificats en la web són les que les pròpies empreses ens indiquen.

Els lliuraments es faran en el dia i horari indicat pel client, sempre que no sigui festiu en la seva població, ja que ni SEUR FRED ni MRW treballen en festiu. En aquest cas, el lliurament es realitzarà un dia després. Aconsellem, si és festiu en la seva zona, no triar aquest dia.

PEIXACASA.CAT es compromet a posar tots els mitjans possibles perquè els lliuraments es facin en el dia i horari triat pel client, encara que per raons logístiques o condicions inesperades de les empreses de transport, podem fer el lliurament fins a 48h després de preparar la comanda.

És recomanable, si es compleix la franja horària de lliurament sense realitzar el lliurament de la comanda, contacti amb el nostre servei d’atenció al client, perquè puguem gestionar la incidència amb l’empresa de transport.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets, o perquè l’USUARI no es trobi en l’adreça facilitada per al lliurament el dia i l’hora indicada.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i est, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

Lliurament i Responsabilitat:

 1. Els productes peribles seran lliurats en la direcció proporcionada pel client en el moment de la compra.
 2. L’hora de lliurament previst és la que figura en el punt 2. “Enviament i lliurament de comandes”. És responsabilitat del client assegurar-se de ser present en l’adreça indicada durant el període de lliurament especificat.

Absència del Client:

 1. En cas que el client no es trobi en l’adreça indicada a l’hora prevista de lliurament, l’empresa de lliurament no es fa responsable de la qualitat dels productes peribles i no es produiran reemborsaments ni substitucions.

Incompliment per part del Client:

 1. Si, a causa d’accions o negligència del client, la comanda no pot lliurar-se en la data programada, l’empresa de lliurament no assumeix cap responsabilitat.
 2. En cas que el client rebutgi la comanda en ser lliurat en una data alternativa, l’empresa no es fa responsable i no es produiran reemborsaments.

Canvis en la Data de Lliurament:

 1. El client pot sol·licitar un canvi en la data de lliurament abans de la data programada original. No obstant això, la disponibilitat d’aquest servei està subjecta a l’aprovació de l’empresa, a la disponibilitat de les empreses de repartiment i, en algun cas, pot estar subjecta a tarifes addicionals.

Condicions d’Emmagatzematge:

 1. Una vegada lliurats, els productes peribles han de ser emmagatzemats d’acord amb les instruccions proporcionades per l’empresa. Qualsevol pèrdua de qualitat o seguretat alimentària a causa d’un emmagatzematge inadequat no serà responsabilitat de l’empresa.
 1. DRET DE DESISTIMENT

La Llei 3/2014, de 27 de març, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, ofereix als consumidors l’exercici del dret de desistiment de la seva compra, tret que aquesta es trobi recollida en alguna de les excepcions previstes en aquesta normativa:

Article 103.

 1. c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

En PEIXACASA, tots els productes oferts són peribles, és a dir, que poden caducar o deteriorar-se en un curt període de temps. A més, per a la seva venda, es personalitzen per al client (cort i neteja) i de cap manera poden ser reutilitzats, per el, emparats en les excepcions esmentades, l’USUARI no podrà exercir el seu dret de desistiment de la compra efectuada. No obstant això, PEIXACASA dona l’opció d’exercir el seu dret de desistiment si avisa amb 48 hores d’antelació a la preparació de la comanda.

De totes maneres, s’ofereix a l’USUARI la possibilitat de reclamar els possibles vicis, danys o defectes que presenti la comanda, perquè estigui en mal estat o s’hagi espatllat durant el transport, en un termini de 24 hores des del lliurament, tant en manera en línia com per altres mitjans (via telefònica, correu electrònic, etc.) i, si es considera, realitzar la devolució.

Si en el moment de realitzar el lliurament, dins de les 48 h. després de l’enviament de la comanda i dins del termini de lliurament, l’USUARI el rebutja, PEIXACASA.CAT no es farà càrrec de cap devolució, ja que els productes són peribles i no es poden reaprofitar. A més haurà de córrer amb les despeses d’enviament de la devolució de la comanda a les nostres instal·lacions, on una vegada el rebem serà destruïda.

Si podrà rebutjar la comanda si s’han complert les 48 hores des de l’enviament, i per tant, s’ha complert el termini de lliurament, tenint dret a la devolució total de la comanda.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, per correu electrònic a info@peixacasa.cat, indicant el número de factura o comanda corresponent. Una vegada l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número en la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de Javier Martín Melero, C/ Francesc Pi I Margall, 101 Loc. 1. 08850 Gavà (Barcelona)

Analitzat el cas, si el PRESTADOR considera que el producte no complia les condicions de venda, en un termini de 48 hores informarà l’USUARI de l’import i condicions del seu reemborsament.

PEIXACASA.CAT no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del client o de la persona que ha de respondre civilment.

 1. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa com més aviat millor, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

 • Postal: HUCAMAR SEA FOOD SL, C/ Francesc Pi I Margall, 101 Loc. 1. 08850 Gavà (Barcelona)
 • Telèfon: 611633813
 • E-mail: info@peixacasa.cat

Resolució de litigis en línia (En línia Disputi Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 1. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

 1. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Javier Martín Melero o a l’aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

El PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

Igualment es reserva el dret a modificar unilateralment i sense previ avís, els preus dels productes, així com eliminar, substituir o cancel·lar de la venda algun producte, de manera temporal o definitiva.

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

L’import mínim necessari per a processar una comanda és de 40€, IVA inclòs (despeses d’enviament exclosos).

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit. Sí que inclouen les despeses de manipulació i embolcall o embasado.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

PEIXACASA.CAT informa que la imatge dels productes que apareixen en la pàgina web, pot variar de la dels productes de lliurament.

Les ofertes publicades en www.peixacasa.cat tindran validesa segons s’estableixi en la mateixa pàgina web.

Abans de realitzar la compra, l’USUARI podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no. PEIXACASA.CAT li garanteix el preu del dia en què es va fer la comanda, amb independència que els preus fixats a la botiga aquest mateix dia o dies posteriors siguin a l’alça o a la baixa.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit. Es podrà descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, haurà de sol·licitar-ho per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 611633813 o via correu electrònic a l’adreça info@peixacasa.cat.

 1. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o prestacions complementàries, excepte pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen en funció de l’adreça de lliurament. La tarifa actual és la següent:

ZONES I TARIFES

Fem enviaments a tota la península i les Illes Balears

Província de Barcelona

 • Despeses d’enviament: 10€
 • Comanda superior a 100€: enviament 5€
 • Comandes superior a 130€: enviament GRATIS

Províncies de Tarragona, Lleida i Girona

 • Despeses d’Enviament: 10€
 • Comanda superior a 100€: enviament 7,5€
 • Comanda superior a 150€: enviament GRATIS

Resta de províncies de la península

 • Despeses d’enviament 10€
 • Comanda superior a 120€: enviament 7,5€
 • Comanda superior a 150€: enviament GRATIS

Illes Balears

 • Despeses d’enviament 20€

Existeixen també altres despeses annexes a l’enviament, segons el tipus d’envasament que triï:

 • Envasat al buit tradicional, plàstic reciclat (0€)
 • Envasat Ressò/Bio Paper compostable (3€)
 1. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit
 • Bizum
 • Paypal

L’USUARI podrà utilitzar cupons de descompte o regal en el moment previ a la finalització de la compra, en cas d’haver-ho rebut per part del PRESTADOR.

L’import total de la comanda s’abona segons el procés descrit. Una vegada rebut la comanda, si el tiquet final de pesatge és inferior al pagat, es farà una devolució de la diferència en el mètode de pagament que l’USUARI hagi utilitzat. Si l’import final és superior i PEIXACASA no li ha informat, no haurà de pagar res més.

Si algun producte no compleix la grandària i pes aproximat que es publica en la web o no hi ha existències en aquest moment, rebrà una trucada de l’equip de PEIXACASA per a oferir-li diferents opcions: pagar la diferència, reemborsament de l’import o canvi de producte.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

 1. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 1. Comprovació de les dades de facturació
 2. Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda, el seu estat i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

 1. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

PEIXACASA podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis de e-commerce, íntegrament o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan PEIXACASA exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a la disposició de PEIXACASA.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.